Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez Mateusza Markiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz, adres: ul. Marii Koryznowej 2C, 20-137 Lublin, REGON: 366329340, NIP: 9462665833, usług opisanych poniżej, a w szczególności:

a) zasady i tryb zawierania, rozwiązywania oraz wygasania Umów (zgodnie z zawartą poniżej definicją);

b) zasady i tryb świadczenia usług;

c) zakres obowiązków stron, zasady i tryb wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: umówienie wizyty, podanie adresu e-mail, numeru telefonu, skorzystanie z formularza kontaktowego), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania bez konieczności podpisywania dodatkowej umowy w tym przedmiocie – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

 

§2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Cennik – zestawienie cen świadczonych Usług psychologicznych, stanowiące element Umowy, zamieszczony w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

2. Kalendarz – formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie, którego wypełnienie umożliwia zawarcie Umowy oraz korzystanie z usług;

3. Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, umożliwiający uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących świadczonych usług;

4. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach Serwisu;

5. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług;

6. Serwis – witryna internetowa dostępna na stronie internetowej www.pracowniamarkiewicz.pl​, za pomocą której możliwe jest nawiązanie współpracy w celu korzystania z Usług psychologicznych;

7. Gabinet – miejsce wykonywania działalności gospodarczej Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz, określone w punkcie 1. §1 niniejszego Regulaminu;

8. Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa;

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.);

10. Świadczenie usługi w gabinecie – wykonanie usługi w obecności obu stron w miejscu prowadzenia działalności określonym w punkcie 1. §1.

11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., nr 1907 z dalszymi zm.).;

12. Umowa – umowa o świadczenie usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

13. Usługa psychologiczna – usługa świadczona w Gabinecie lub drogą elektroniczną na rzecz Klienta, realizowana każdorazowo przez Specjalistę, polegająca na świadczeniu pomocy psychologicznej;

14. Usługa Serwisu – usługa świadczona drogą elektroniczną związana z funkcjonowaniem Serwisu, polegająca na udzielaniu informacji o warunkach zawierania Umów oraz świadczenia Usług psychologicznych, a także rejestrowaniu się na wizytę, związana w szczególności z funkcjonowaniem Kalendarza oraz Formularza kontaktowego;

15. Ustawa o zawodzie psychologa – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (tj. Dz. U. z 2019 r., nr 73, poz. 763 z dalszymi zm.);

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

 

§3

Rodzaje i formy świadczonych usług

1. W ramach Serwisu dostępne są następujące usługi:

1) Usługi psychologiczne,

2) Usługi Serwisu,

3) umożliwienie rejestracji

2. Usługi psychologiczne świadczone są w następujących formach:

1) Bezpośredniego spotkania Specjalisty z Klientem

2) Konsultacji online

3. Usługi psychologiczne obejmują:

1) Konsultacje psychologiczne

2) Badania psychologiczne oraz QEEG

3) Terapię Dr Neuronowski

4) Terapię Instrumental Enrichment

5) Terapię Biofeedback EEG

 

§4
Szczegółowe zasady świadczenia Usług psychologicznych

1. Z Usługi psychologicznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: kontakt@pracowniamarkiewicz.pl bądź listownie na adres Serwisu wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości opiekuna prawnego oraz ewentualnego skonsultowania z nim zasad świadczenia Usług psychologicznych.

2. Usługi psychologiczne świadczone są odpłatnie. Wysokość opłaty ustalona jest zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w Serwisie.

3. Usługa psychologiczna w formie rozmowy wideo polega na rozmowie ze Specjalistą, prowadzonej przy użyciu komunikatora internetowego (Zoom). Możliwe jest także użycie innego rodzaju zbliżonego komunikatora internetowego, po uprzednim uzgodnieniu jego zastosowania z Pracownią Psychologiczną Mateusz Markiewicz. Czas trwania tej usługi wynosi 60 minut.

5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi psychologicznej drogą elektroniczną (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.

6. Specjalista może odmówić wykonania Usługi psychologicznej drogą elektroniczną jeżeli uzna, że forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub czynności wymagających kontaktu bezpośredniego).

 

§5
Zawarcie Umowy, płatności

1. W celu zawarcia Umowy Klient powinien:

a. wybrać Specjalistę, miejsce oraz termin usługi spośród dostępnych terminów w Kalendarzu oraz dokonać rezerwacji usługi za pomocą Kalendarza lub telefonicznie;

b. zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego warunki, a także zapoznać się z Polityką Prywatności;

c. opłacić Usługę ​w formie przelewu za pośrednictwem operatora PayU lub bezpośrednio w Gabinecie.

2. Opłaty, w wysokości zgodnej z Cennikiem, należy dokonać w formie przelewu za pośrednictwem operatora PayU lub w Gabinecie.

3. Dokonanie opłaty w formie przelewu za pośrednictwem PayU dotyczy pierwszej konsultacji psychologicznej.

3. Przed potwierdzeniem rezerwacji Klient musi wyrazić zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Po spełnieniu wykonaniu Usługi Klient utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

5. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi psychologicznej zawarta zostaje z momentem jej opłacenia.

7. Utrwalenie oraz udostępnienie postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonej rezerwacji Usługi oraz poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

8. Zapłata nie jest zaliczką i jest bezzwrotna, ale Klient bez konsekwencji może przełożyć wizytę na inną datę przed upływem 24 godzin od terminu sesji.

9. W przypadku, gdy z jakiejś przyczyny dokonanie płatności nastąpi po anulowaniu wstępnej rezerwacji usługi Klient może ponownie wybrać inny termin zamówionej usługi u Specjalisty.

10. Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz na życzenie Klienta wystawi fakturę obejmującą uiszczoną kwotę za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres ​kontakt@pracowniamarkiewicz.pl​ dane niezbędne do jej wystawienia: imię i nazwisko, adres oraz NIP. Chęć otrzymania faktury powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi automatycznie drogą elektroniczną po zaksięgowaniu płatności

11. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Specjalistę na zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.

 

§6

Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§7

Ochrona danych osobowych

1. W celu skorzystania z usług niezbędne jest przekazanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, a także ewentualnie innych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Usługi.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przedstawione zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

 

§8

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do korzystania z Usług wymagane jest:

a) posiadanie urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego – smartfonu lub tablet;

b) posiadanie aktywnego mikrofonu, słuchawek lub głośnika, ewentualnie dodatkowo kamery internetowej (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video).

c) posiadanie dostępu do sieci Internet;

d) posiadanie dostępu do odpowiedniego komunikatora internetowego (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video);

e) posiadanie konta e-mail.

Korzystanie z Komunikatora internetowego wybranego przez Klienta może wymagać wypełnienia dodatkowych kryteriów technicznych.

2. Korzystanie z Usług może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych Pracowni Psychologicznej Mateusz Markiewicz, Specjalisty oraz osób trzecich.
Klienta obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do Systemu treści o charakterze bezprawnym lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Pracowni Psychologicznej Mateusz Markiewicz będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

4. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podkreślenia wymaga, że korzystanie z usług wiąże się z ryzykiem właściwym dla usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w szczególności w postaci problemów technicznych niezależnych od Porozmawiajmy, leżących po stronie dostawców usług internetowych. Zagrożeniem każdego użytkownika sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego szkodliwym oprogramowaniem. Zalecane jest każdemu użytkownikowi sieci Internet korzystanie ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz stale aktualizowanych przeglądarek internetowych.

 

§9
Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;

b) dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.

2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

 

§10

Odpowiedzialność

1. Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:

a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;

b) innych przyczyn niezależnych od Pracowni Psychologicznej Mateusz Markiewicz.

2. W przypadku odwołania Usługi psychologicznej przez Pracownię Psychologiczną Mateusz Markiewicz lub Specjalistę, Klient może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od Umowy dotyczącej tej usługi.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów.

2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść Umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu.

3. Pracownia Psychologiczna Mateusz Markiewicz i Specjaliści nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta będącego konsumentem ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy. 

 

 

Załącznik nr 1

Cennik:

Konsultacja psychologiczna: 150 zł/60 min

Psychoterapia poznawczo-behawioralna: 150 zł/60 min

Badanie IDS/Stanford-Binet: 300 zł

Badanie QEEG: 300 zł

Badanie uwagi Conners-3: 300 zł (250 zł przy Moxo)

Test Moxo: 300 zł (250 zł przy Conners-3)

Test ASRS: 300 zł

Test CDI: 300 zł

Badanie lateralizacji: 150 zł

Terapia Biofeedback EEG: 150 zł/60 min

Terapia Dr Neuronowski: 150 zł/60 min

Terapia Instrumental Enrichment: 150 zł/60 min

 

Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko Klienta: ……………………..

Adres Klienta: ………………………..

Adres e-mail: …………………………..

Data i podpis Klienta

Newsletter: Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego newslettera!

Wysyłając adres e-mail, akceptujesz  serwisu.